ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานนางสาวสกุลรัตน์ ทัสสโรภาส นิติกรชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวาย พระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพร [อ่านต่อ]

นางสาวสกุลรัตน์ ทัสสโรภาส นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานฯจัดโครงการพื้นที่ปลอดการบังคับคดี แก้หนี้หลังคำพิพากษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี (Execution – free area Project) กิจกรรมที่ 2 ครั้ง ที่ 5 สร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป แบบการประชุมกลุ่มย่อย ภายใต้แนวคิด House Meeting คุยยามเช้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 ราย

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี