ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางมณฑกานต์ ทับขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้นําพิธีเปิดโครงการยุติธรรมนําสุขสังคมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วม จํานวน 12 คนวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางมณฑกานต์ ทับขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร