ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแบบฟอร์มคดีอายัด

1-ใบนำส่งเงินอายัดดาวน์โหลด 2-คำร้องขอลดเงินอายัด-กรมบังคับคดีดาวน์โหลด 3-แจ้งเหตุขัดข้องในการส่งเงินอายัดดาวน์โหลด

การขอรับเงินส่วนได้ หรือค่าใช้จ่ายคืน หรือขอรับเงินในคดี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการขอรับเงินคืนดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) NO-Gift-Policyดาวน์โหลด