แบบรายงานผลการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์
ของส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ ข้อมูล LINK
1  โครงสร้าง คลิกที่นี่
2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
3  อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
5  ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คลิกที่นี่
 การประชาสัมพันธ์
 7  ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A คลิกที่นี่
9 Social Network  คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี  คลิกที่นี่
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน
คลิกที่นี่
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  คลิกที่นี่
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
17 E–Service คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
 19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
คลิกที่นี่
 20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
 คลิกที่นี่
24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
คลิกที่นี่
 30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
คลิกที่นี่
 31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี
 คลิกที่นี่
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
 33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) คลิกที่นี่
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่
แผนป้องกันการทุจริต
39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่
40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
คลิกที่นี่
41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
 คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่