แบบรายงานผลการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์
ของส่วนราชการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ข้อมูล LINK
O1 โครงสร้าง คลิกที่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
O8 Q&A คลิกที่นี่
O9 Social Network คลิกที่นี่
O10 แผนดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  ประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
O17 E–Service คลิกที่นี่
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
ตุลาคม คลิกที่นี่

พฤศจิกายน คลิกที่นี่

ธันวาคม คลิกที่นี่

มกราคม คลิกที่นี่

กุมภาพันธ์ คลิกที่นี่

มีนาคม คลิกที่นี่

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่