ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง  
นายกิติศักดิ์ บุณยไวโรจน์ผู้อำนวยการสำนักงานฯเบอร์โทร 063-2737540
อีเมล์ kitisak.b@led.mail.go.th
นายลิขิต สุดรักษ์นิติกรชำนาญการ
นายธีรศานต์ เตชะดิษย์นิติกรปฏิบัติการ
นายสายชล ทวนทองนิติกร
นายอนันต์ วันทะนะนิติกร
นายขจรพัฒน์ ชื่นชมน้อยนิติกร
นางสาววิมล บุญรอดนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววารุณี จินดาคำเจริญเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ ฝ่ายเพียเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวกนกรส จ้อยเจริญสุขนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวลัดดาวัลย์ จรเอียดนักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลาวรรณ พงษ์การเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรรณพร กิริยานุกุลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุมาลี พูนศรีเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจักรพันธ์ จันทร์สว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุรชัย แพทองพนักงานเดินหมาย
นายจิรวัฒน์ วิบูลย์พนักงานเดินหมาย
นางสาวอุษนี เจะอุมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จนท.ไกลเกลี่ย
นายนเรศ อยู่นิ่มพนักงานขับรถ
นางรัตนา เอี่ยมชมพนักงานทั่วไป